ریموت کنترل و دسته های کنترل

دسته كنترل ربات k6

25,200 تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

دسته كنترل ربات K4

28,000 تومان

شیلد ها و تجهیزات آردینو

برد آردوینو ESPLORA

304,500 تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

ماژول جوی استیک دو محوره

15,750 تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

ریموت کنترل۲ کانال ۳ کلیده

141,750 تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

ریموت کنترل ۲ کانال کد لرن

126,000 تومان