نگهدارنده شفت | ساپورت شفت

ساپورت شفت SHF 8

۳۶,۰۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی L4 (بسته ده تایی)

۳,۵۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی L5 (بسته ده تایی)

۴,۰۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی L3 (بسته ده تایی)

۳,۰۰۰ تومان