سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی R7 (بسته ده تایی)

۲,۰۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی i3 (بسته ده تایی)

۴,۰۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی i4 (بسته ده تایی)

۳,۵۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی دایره ای DB4

۱,۵۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی شاسی دو لبه ساده

۱۶,۵۰۰ تومان