سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی S10 (بسته ده تایی)

۵,۰۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی S12 (بسته ده تایی)

۷,۰۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی دایره ای DB4

۳,۰۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی شاسی دو لبه ساده

۲۸,۵۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی i3 (بسته ده تایی)

۷,۰۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی R7 (بسته ده تایی)

۳,۵۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی L4 (بسته ده تایی)

۶,۰۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی R12 (بسته ده تایی)

۴,۰۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی L5 (بسته ده تایی)

۷,۰۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی i4 (بسته ده تایی)

۶,۰۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی S7 (بسته ده تایی)

۴,۵۰۰ تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی L3 (بسته ده تایی)

۵,۵۰۰ تومان