سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی S10 ( بسته ده تایی )

3,000 تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی S12 ( بسته ده تایی )

4,000 تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی دایره ای DB4

1,000 تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی شاس دو لبه ساده

6,000 تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی i3 ( بسته ده تایی )

3,500 تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی R7 ( بسته ده تایی )

1,500 تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی L4 ( بسته ده تایی )

3,000 تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی R12 ( بسته ده تایی )

2,000 تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی L5 ( بسته ده تایی )

4,000 تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی i4 ( بسته ده تایی )

3,000 تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی S7 ( بسته ده تایی )

2,000 تومان

سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی L3 ( بسته ده تایی )

3,000 تومان