جعبه (کیس) شفاف رنگ مناسب برای برد های رسپبری پای ۲ و ۳

تماس بگیرید

استفاده از کیس رزبری پای ، برد شما را از آسیب های احتمالی مثل ضربات و موارد مشابه محافظت مینماید.

این کیس برای رسپبری پای های 2 و 3 طراحی شده است.

این برد برای همه ی کانکتور های کنار برد شیار قرار داده است .