پیچ چهارسو M3×20mm (بسته 50 تایی )

6,300 تومان

پیچ یا screw ها قطعاتی فلزی (اغلب) هستند که میتوانند وظیفه  محکم کردن

قطعات به یکدیگر را با کمک مهره ها انجام دهند.

موجود در انبار

پیچ چهارسو M3×20mm
پیچ چهارسو M3×20mm (بسته 50 تایی )

6,300 تومان

سابقه فروشنده این محصول :